L.C.I. Productions B.V. verwerkt persoonsgegevens. L.C.I. Productions B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

L.C.I. Productions B.V. is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018 om 08:00 uur

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze producten en diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst en/of het door u gevraagde product, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Bedrijfsnaam
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Mobiele nummer
 • Emailadres
 • KvK-nummer
 • Betalingsgegevens
 • Correspondentie
 • Cookies
 • Legitimatie

Toestemming

U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen
trekken.

Bedrijfsnaam

De bedrijfsnaam is belangrijk om te kunnen bepalen met welke organisatie de overeenkomst
gesloten wordt. Op deze manier wordt zakelijk bestellen, betalen, leveren en eventuele noodzakelijk
contact mogelijk. Het gegeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Naam

De naam is belangrijk om te kunnen bepalen met wie de overeenkomst gesloten wordt. Voor het
bestellen, leveren, betalen en eventuele noodzakelijk contact is het gegeven onmisbaar. Het gegeven
is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Adresgegevens

De adresgegevens zijn belangrijk om de producten en/of diensten bij de wederpartij te kunnen
leveren en/of op te halen. Het gegeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Telefoonnummer

Het telefoonnummer is belangrijk voor het bestellen, leveren, betalen en eventuele noodzakelijk
contact. Het gegeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Mobiele nummer

Het mobiele nummer is belangrijk voor het bestellen, leveren, betalen en eventuele noodzakelijk
contact. Het gegeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Emailadres

Het emailadres is belangrijk voor het bestellen, leveren, betalen en eventuele noodzakelijk contact.
Het gegeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

KvK-nummer

Het KvK-nummer is belangrijk voor het controleren van de wederpartij. Het gegeven wordt gebruikt
voor controle van een correcte tenaamstelling, vertegenwoordiging of tekenbevoegdheid, e.d. Het
gegeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Correspondentie

De correspondentie bevat mails en eventuele brieven. De correspondentie is belangrijk voor randvoorwaarden en/of -afspraken. Uiteenlopende zaken en/of aspecten zijn te vinden in de correspondentie: o.a. aanvullende voorwaarden en/of afspraken met betrekking tot de te leveren producten en/of diensten, mededelingen en/of bevestigingen met betrekkingen tot het aanbod en/of de aanvaarding, e.d. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om contact op te nemen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Legitimatie

Voor het uitvoeren van de overeenkomst wordt om een geldig identiteitsbewijs gevraagd. Een geldig identiteitsbewijs is noodzakelijk om vast te kunnen stellen met wie de overeenkomst wordt aangegaan. Op deze manier proberen wij fraude te voorkomen.

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen wordt een kopie of scan van het identiteitsbewijs gevraagd of gemaakt. Een kopie of scan van het identiteitsbewijs is onder andere noodzakelijk om de huurders te kunnen identificeren, zodra de politie daar naar vraagt. Daarom volstaat het laten tonen van een identiteitsdocument niet.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is de omvang van toegang beperkt en terughoudend.

 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • De systemen die wij gebruiken versleutelen gegevens en/of voldoen aan een ISOcertificering

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de
overeenkomst af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de
beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke
plicht is die langer bewaren vereist (zoals o.a. de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor
betaalgegevens).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming, dus ook geen profiling.

Doorgifte van persoonsgegevens

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan organisaties buiten de Europese Unie of internationale organisatie.

Ontvangers van persoonsgegevens

Er zijn geen ontvangers van persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage in en wijzigingen van (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als u klachten heeft over of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
L.C.I. Productions BV
Feithspark 21
9356 BX, Tolbert
info@lciproductions.nl

Contactpersoon/privacy expert

Er is een contactpersoon aangewezen. Deze persoon is de privacy expert in het kader van de privacywetgeving. Deze persoon is GEEN functionaris voor gegevensbescherming.

De volgende persoon is aangewezen als contactpersoon/privacy expert:
De heer M. Voorintholt, Allround medewerker, avg@tutamail.com.