Algemene voorwaarden LCI 2015

Algemene voorwaarden LCI

Lees of download onze Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

1. Onder ‘LCI’ wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L.C.I. Productions B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02079294.
2. Onder Wederpartij wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of producten worden geleverd.
3. Overeenkomst: de tussen LCI en Wederpartij gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen LCI en Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van LCI zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2. Aanbiedingen of offertes uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
3. LCI kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en/of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde offerte en/of aanbieding verplicht LCI niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en/of aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt gevormd door onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Wederpartij en LCI ondertekende bestelopdracht.
2. Ingeval er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bestelopdracht dan prevaleert de bestelopdracht.
3. Wijzigingen in de Overeenkomst gelden enkel indien deze schriftelijk zijn bevestigd door LCI.
4. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen voor LCI.
5. Tenzij anders overeengekomen, is het mogelijk dat, in geval van het niet op voorraad zijn van de standaardverpakkingen, afwijkende verpakkingen worden geleverd door LCI aan Wederpartij.
6. Indien LCI een product aanbiedt dan wel aangeboden heeft middels een monster, is het monster slechts een indicatie voor het door LCI te leveren product. LCI behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in het product ten opzichte van het monster aan te brengen zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn dan wel zonder dat de Wederpartij hierdoor het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden.
7. Geringe afwijkingen van de kleur, dikte, hoeveelheden alsmede de kwaliteit van de geleverde producten geven Wederpartij niet het recht producten te weigeren, de Overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van LCI te vorderen.

Artikel 5. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken (on)kosten waaronder begrepen, maar niet beperkt, declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Wederpartij.
2. Indien LCI met Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is LCI gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Wederpartij het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt. Wederpartij kan de Overeenkomst niet annuleren ingeval LCI alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op LCI rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Wederpartij geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Wederpartij de Overeenkomst annuleert, is LCI gerechtigd alle door haar gemaakte kosten bij Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6. (Gedeeltelijke) leveringen
1. Alle leveringen worden één keer franco aangeboden, daarna worden de bestelde producten in depot geplaatst ter beschikking van Wederpartij.
2. Indien een Overeenkomst betrekking heeft op meerdere producten kan de levering voor het geheel of bij gedeelte plaatsvinden naar keuze van LCI. Bij gedeeltelijke levering is Wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering voor de door LCI aan Wederpartij te leveren producten, gaat volledig over op Wederpartij bij verzending van de producten uit fabriek c.q. magazijn.

Artikel 7. Annuleren
Bij annulering van de Overeenkomst door Wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 20% van hetgeen Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst had moeten voldoen. Laatstgenoemd percentage bedraagt 30% indien de annulering van de Overeenkomst door Wederpartij geschiedt, terwijl Wederpartij er al van in kennis is gesteld, dat (een deel van) de op- of aflevering kan plaatsvinden. Voormelde percentages is onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
1. Betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden middels storting of bijschrijving op een door LCI aangegeven bank- of girorekening. De op LCI bank-/giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Indien Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Wederpartij de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% verschuldigd. Wederpartij is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is, is Wederpartij tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 341,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Onder kosten wordt in ieder geval verstaan de buitengerechtelijke kosten zoals vermeld in het vorige lid.
5. LCI kan, zonder daardoor zelf in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LCI kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de vervallen en lopende rente en buitengerechtelijke kosten worden voldaan.
6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend bij LCI. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor Wederpartij.
7. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan LCI verschuldigde.

Artikel 9. Reclames en onderzoek
1. Indien Wederpartij niet binnen 7 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van LCI heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij LCI, kan Wederpartij geen beroep meer doen op dit gebrek.
2. Wederpartij heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Wederpartij reclameert betreffende de hoogte van de factuur dan wel over enig gebrek.
3. Wederpartij dient LCI in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal LCI ter harer keuze hetzij de geleverde producten vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Wederpartij voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door LCI gemaakte kosten integraal voor rekening van Wederpartij.

Artikel 10. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
1. LCI is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel LCI goede grond heeft te vrezen dat Wederpartij in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van of een aanvraag is gedaan voor: liquidatie van Wederpartij, surseance van betaling van Wederpartij, faillissement van Wederpartij, van toepassing verklarende van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Wederpartij, onder curatele stelling van Wederpartij of Wederpartij de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Wederpartij zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
2. LCI is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van LCI kan worden gevergd.
3. Indien LCI overgaat tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien LCI overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn alle vorderingen van LCI op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is of LCI de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals reeds eerder vermeld, is Wederpartij verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan LCI te vergoeden.
6. LCI kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan LCI de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van LCI gevolg wordt gegeven is LCI gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Wederpartij op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 11. Overmacht
1. Indien LCI haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat LCI alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transport-moeilijkheden, oproer, molest, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, contingenteringen, verkoopverboden en alle ander bedrijfsstoringen, alles bij LCI c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor LCI haar verplichtingen jegens Wederpartij redelijkerwijs niet (meer) kunnen nakomen.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van LCI niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Wederpartij bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 12. Garantie en reclame
1. Tenzij anders overeengekomen, verleent LCI op de door haar geleverde producten een garantie van één maand, gerekend vanaf de dag der verzending.
2. Alle door LCI verkochte producten vallen onder dezelfde garantie als de garantie die LCI zelf van de betreffende toeleveringsbedrijven of fabrieken voor de desbetreffende producten heeft gekregen.
3. De garantieverplichting van LCI is te allen tijde beperkt tot te harer keuze hetzij de geleverde producten vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde producten, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Wederpartij te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. LCI is nimmer tot meer gehouden, met name niet tot het vergoeden van eventueel door Wederpartij ten gevolge van het defect c.q. gebrek geleden schade.
4. De aanspraak van de Wederpartij jegens LCI op garantie, vervalt direct in de volgende gevallen:
a. indien Wederpartij een gebrek zelf heeft gerepareerd of heeft doen repareren zonder toestemming van LCI.
b. indien Wederpartij zijn (betalings)verplichtingen jegens LCI niet nakomt.
c. vertraging van levering met meer dan een maand, welke vertraging aan de schuld van Wederpartij te wijten is.
d. het niet juist opvolgen van instructies en het niet gebruiken van de geleverde naar de aard daarvan en volgens normale begrippen.
e. onvoldoende onderhoud, niet te wijten aan de schuld van LCI.
f. monteren en/of repareren en/of in bedrijf stellen door Wederpartij of een derde, van de geleverde producten zonder uitdrukkelijke toestemming van LCI.
g. het zelf of door derden laten aanbrengen van wijzigingen in de geleverde producten, indien daardoor het gebrek ontstaan is.
h. het te laat indienen van een reclame zoals reeds eerder vermeld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. LCI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat LCI is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien LCI aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LCI beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van LCI is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
4. LCI is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LCI aan
de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LCI toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. LCI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LCI of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 14. Vrijwaring derden
1. Wederpartij vrijwaart LCI voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan LCI toerekenbaar is.
2. Wederpartij is gehouden om LCI zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden, indien LCI wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel. Indien Wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is LCI, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LCI en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang
1. Alle door LCI te leveren en geleverde producten blijven eigendom van LCI totdat Wederpartij aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens LCI ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties dan wel door LCI verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van LCI jegens Wederpartij wegens tekortschieten door Wederpartij in de nakoming van zijn/haar verbintenissen jegens LCI, heeft voldaan.
2. Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij Wederpartij, verkrijgt LCI het mede-eigendomsrecht op het (de) nieuwe ontstane product(en) en de hoofdzaak, tot de waarde van het door LCI geleverde en of met het (de) geleverde samengestelde product(en) c.q. haar oorspronkelijke producten.
3. Wederpartij is gehouden het geleverde duidelijk aanwijsbaar op te slaan en is verplicht om, indien LCI de producten op grond van het in deze algemene voorwaarden bepaalde terugeist, deze onmiddellijk aan LCI ter beschikking te stellen, waar de producten zich ook bevinden, op straffe van een direct opeisbare boete van € 454,00 per dag dat Wederpartij in gebreke blijft.

Artikel 16. Ruiling
1. Het ruilen van de geleverde producten tegen andere producten van LCI kan alleen plaatsvinden bij onaangebroken verpakkingen binnen 30 dagen na levering én ingeval de factuur van de levering van de producten volledig is voldaan aan LCI.
2. Ingeval de geleverde producten worden geruild met een ander producten van LCI komen de bijkomende kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot transportkosten, voor rekening van Wederpartij.

Artikel 17. Vertalingen
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 18. Toepasselijk recht
1. Op alle Overeenkomsten tussen LCI en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Onverminderd het recht van LCI een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van LCI, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Aanvullende bepalingen omtrent (ver)huur

Artikel 19.Toepasselijkheid
1. De hierna volgende aanvullende bepalingen gelden bij verhuur naast de hiervoor vermelde algemene bepalingen.

Artikel 20. Verplichtingen Wederpartij
1. Indien de Wederpartij het gehuurde niet in goede staat heeft ontvangen, is Wederpartij zulks verplicht binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan LCI te melden, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat Wederpartij het gehuurde in goede staat heeft ontvangen.
2. De Wederpartij is verplicht het gehuurde in de staat waarin hij/zij het heeft ontvangen te houden en Overeenkomstig de bestemming te gebruiken.
3. De Wederpartij is gehouden de door LCI gegeven instructies met betrekking tot het gebruik van het gehuurde stipt na te leven.
4. De Wederpartij is verplicht het gehuurde na afloop van de huurperiode compleet en in goede staat te retourneren.
5. Het is Wederpartij verboden zonder toestemming van LCI wijzigingen aan het gehuurde toe te brengen of te doen aanbrengen.
6. Het is Wederpartij verboden, zonder voorafgaande toestemming door LCI, het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, in gebruik te geven of onder te verhuren.
7. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen is LCI gemachtigd het gehuurde terstond retour te halen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid
1. Onverminderd hetgeen in artikel 13 is bepaald, is alle risico van het gehuurde voor Wederpartij vanaf het moment dat het gehuurde aan Wederpartij is geleverd tot het moment dat het gehuurde aan LCI is geretourneerd en door LCI is aanvaard.
2. De Wederpartij is jegens LCI aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht of ontstaan aan het gehuurde ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de Wederpartij, derden of overmacht.

Artikel 22. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van LCI.
2. De Wederpartij mag de gehuurde zaken niet vervreemden, verpanden of bezwaren.
3. Wederpartij zal LCI onmiddellijk schriftelijk kennis geven van een eventuele beslaglegging op het gehuurde. Wederpartij dient LCI tevens op verzoek mede te delen waar de betreffende zaak zich bevindt.

PDF download
Algemene voorwaarden LCI 2014